Wdrożenie innowacyjnych wymienników ciepła

Działanie:
I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Nr Naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-002/19
Rodzaj projektu Konkursowy

Wydatki kwalifikowalne 12 030 000.00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 4 210 500.00 PLN

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff